Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Projekt International job experience jest projektem  realizowanym w całości przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Ostródzie

Okres realizacji: od 01.11.2017 r. do 31.10.2019 r.

 

Całkowita kwota projektu to: 58 063,00 EUR (250 048,31 PLN)

Kwota przyznanego dofinansowania to: 58 063,00 EUR (250 048,31 PLN)

Celem głównym Projektu jest wzmocnienie potencjału organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowych imienia Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie  poprzez podjęcie współpracy międzynarodowej z partnerami z Włoch i Hiszpanii
oraz organizacja staży zawodowych dla 25 uczniów. Ponadto celem projektu jest również podniesienie poziomu kompetencji językowych – związanych z odpowiednim zawodem
w międzynarodowych warunkach.  

Powyższe cele główne będą zrealizowane poprzez cele szczegółowe: t.j.

  1. podniesienie u 25 uczniów/uczennic praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie zgodnym z profilem kształcenia zawodowego, tj. logistyka, architektura, fryzjerstwo oraz gastronomia,
  2. nabycie u 25 uczniów/uczennic doświadczenia zawodowego w pracy w zakładach
    o wysokim standardzie usług i przygotowanie do pracy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, i technologii,
  3. nabycie u 25 uczniów/uczennic wiedzy i umiejętności w zakresie języka angielskiego zawodowego.

Realizacja powyższych celów umożliwi uczniom odbycie zagranicznych praktyk, a także wzbogaci proces kształcenia zawodowego poprzez nabycie przez uczniów wysokiego stopnia kwalifikacji zawodowych, zdobytych podczas wykonywania praktycznych zadań w miejscu pracy.

Grupa docelowa:

25 osób uczących się w następujących zawodach:

Logistyk –  uczniowie technikum: 10 osób

Fryzjer – uczniowie technikum oraz szkoły zawodowej i/lub branżowej I stopnia: 5 osób

Kucharz – uczniowie szkoły zawodowej i/lub branżowej I stopnia: 5 osób

Architekt – uczniowie technikum: 5 osób

Cel zostanie zrealizowany do końca X 2019 r. w ścisłej współpracy z zagranicznymi partnerami szkoły.

Działania podjęte w ramach Projektu są bezpłatne.

Projekt „International job experience” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” ,  który jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).