Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

Otrzymaliśmy dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020

W ramach działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, Nasza szkoła na początku bieżącego roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Cyfrowe kompetencje nauczycieli podstawą kształcenia w LO”, który został pozytywnie rozpatrzony. W wyniku czego otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt o wartości  295 933,20  zł z czego wkład z Unii Europejskiej stanowi  251 543,22  zł.

W rezultacie projekt rozpocznie się 1 listopada 2020 roku i będzie trwał do 31 lipca 2021 roku.

Celem projektu jest:

  • podniesienie kompetencji cyfrowych w zakresie edycji obrazów oraz świadomości na temat bezpieczeństwa IT 8 uczniów Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (LO),
  • nabycie wiedzy i umiejętności 16 nauczycieli LO wykorzystywania narzędzi TIK do pracy z uczniem,
  • doposażenie LO w pomoce dydaktyczne oraz narzędzi TIK niezbędne do realizacji programów nauczania,

w wyniku wsparcia projektowego polegającego na organizacji kursów/szkoleń dla nauczycieli, zajęć edukacyjnych dla uczniów i doposażenia LO, w okresie od 01.11.2020r. do 31.07.2021r.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 1 listopada 2020 roku.

plansza