Kierownik projektu
Hanna Klonowska
hanna.klonowska@staszic.ostroda.pl
+48 500 203 745   +48 89 646 92 74

Rekrutacja

Rekrutacja będzie prowadzona jawnie w formie aktywnej i pasywnej:

 • Forma aktywna – organizowanie spotkań informacyjnych słuchaczy.
 • Forma pasywna – kampania informacyjna na stronie www Projektu i plakatów w szkole.

Dokumenty rekrutacyjne:

 • Karta preferencji
 • Formularz zgłoszeniowy,

Pozostałe:

 • Deklaracja uczestnictwa w Projekcie,
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu,
 • Regulamin

będą dostępne na stronach internetowych (strony www Projektu), w sekretariatach szkół, w Biurze Projektu, sekretariacie szkoły i podczas spotkań informacyjnych. Zgłoszenia można składać w w/w miejscach lub osób wyznaczonych do koordynowania działań projektowych po stronie szkoły.

Kryteria rekrutacji dla kursantów:

Warunkiem kwalifikowalności Uczestnika/-czki Projektu jest:

 1. spełnienie wymogów formalnych – złożenie w terminie kompletu, prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych i oświadczeń
 2. uzyskanie danych o Uczestniku/- czce, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, tj. m.in. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie lub danych , potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji,
 3. uzyskanie zobowiązania osoby fizycznej do przekazania informacji na temat jej sytuacji na rynku pracy, do 4 ty godni od zakończenia udziału w Projekcie oraz możliwości przyszłego udziału w badaniu ewaluacyjnym.

2. Dodatkowymi kryteriami punktowymi będą:

Kryteria pierwszeństwa:

 • kobieta (+2pkt)
 • os. niepełnosprawna(+2pkt)
 • os. z terenów wiejskich (+2pkt)

Brak uzyskania wszystkich wymaganych danych od UP, uniemożliwia udział w Projekcie danej osoby i traktowanie jej, jako Uczestnika/-czki Projektu.

4. Osoba, ubiegająca się o udział w Projekcie , ma możliwość odmowy podania informacji na temat danych wrażliwych (tj. osoby z niepełnosprawnościami, migranci, osoby obcego pochodzenia i mniejszości, osoby z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej).

5. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie Kierownikiem projektu po zweryfikowaniu wszystkich dostarczonych dokumentów. Dodatkowo o przyjęciu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

6. Każdy z Kandydatów otrzyma informację telefoniczną lub mailową o przyjęciu bądź niezakwalifikowaniu się do projektu, wraz z uzasadnieniem

7. Złożone przez Kandydatów zgłoszenia nie podlegają zwrotowi.

8. Warunkiem zakwalifikowania osoby do udziału w projekcie jest:

a) spełnienie kryteriów formalnych wskazanych w § 3,

b) wybranie odpowiedniej formy kształcenia zgodnej z kartą preferencji,

c) złożenie kompletnych dokumentów zgodnie z pkt. 5,

d) zaakceptowanie i przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu,

Za wybór UP odpowiedzialna będzie Komisja Rekrutacyjna (w składzie, np.: Kierownik Projektu, Dyrektor Szkoły). Uwzględniając kryteria, indywidualne potrzeby UP, Komisja dokona weryfikacji i ustali listy podstawowe na poszczególne kursy oraz  listy rezerwowe (z mniejszą ilością pkt – udział w przypadku rezygnacji os. z list podst.). O wynikach UP zostaną powiadomieni mailowo, telefonicznie lub sekretariat szkoły.  W przypadku problemów z rekrutacją przewiduje się intensywną akcję promocyjną, organizowanie dodatkowych spotkań.

W rekrutacji przestrzegana będzie równość szans. Zapewnione zostanie: zgłaszanie telefonicznie chęci uczestnictwa, wykorzystanie podczas promocyjnych działań rekrutacyjnych różnorodnych, niestereotypowych wizerunków, unikanie stereotypowych wizerunków ON, zatrudnienie tłumacza jęz. migowego, pomoc przy wypełnianiu dokumentów, możliwość dojazdu celem odbioru/wypełnienia dokumentów. Wnioskodawca zakłada równe wsparcie dla K i M, uwzględniając ich indywidualne potrzeby. Warunkiem zakwalifikowania jest uzyskanie danych potrzebnych do monitorowania wskaźników i przeprowadzenia ewaluacji oraz zobowiązanie os. fiz. do przekazania informacji na temat jej sytuacji po opuszczeniu Projektu