Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

tech projekt

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie do wymogów regionalnego rynku pracy poprzez modernizację metod kształcenia w szkole z kierunku technik mechanik oraz doskonalenie zawodowe 2-ch nauczycieli w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku dzięki

doposażeniu placówki i organizowanym kursom kształcenia zawodowego. Projekt zakłada doposażenie bazy dydaktycznej szkoły kształcenia zawodowego przy jednoczesnym

zmodernizowaniu/dopasowaniu metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy. Zakłada również wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji, kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego szkoły.