Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Lata 1998-1999

1 września – rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Będzie się uczyć w 29 klasach 981 uczniów.

Październik – wyjazd do Gdyni na musical „Evita”

11-19 czerwca wycieczka uczniowska do Zakopanego

17 czerwca – przedstawienie szkolnej inscenizacji „Moralności pani Dulskiej”. Grają – uczniowie, adaptacja i reżyseria Bożena Bagińska, polonistka.

Lata 1999-2000 

1 września - uroczysty apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Zatrudniono nowych nauczycieli: mgr Elżbietę Kujawę i pana Tomasza Sochaja (oboje będą nauczać religii). 

Naukę podjęło w naszej szkole 995 uczniów w 29 oddziałach.

21 września odbył się apel, na którym Dyrektor szkoły Leszek Eszer przekazał zebranym uczniom, że z dniem 1 października zostanie zatrudniony ochroniarz i zainstalowany zostanie system kamer. Poinformował także, że z dniem 1 października 2000 r. w budynku naszego Zespołu Szkół będą kształcić się słuchacze C.K.U. 

Staraniem nauczycieli wychowania fizycznego A. Nowohońskiej, M. Księżpolskiego, W. Rojka, A. Stano i uczniów powstała w szkole pierwsza profesjonalna siłownia.

 

Lata 2000-2001 

1 września inauguracja roku szkolnego i powitanie nowych nauczycieli: Anny Teodorowicz (fizyka) i Jacka Zapolskiego (język niemiecki). 

W skład zespołu szkół wchodzą:

Technikum Mechaniczne 5-letnie (10 klas, po dwie każdego rocznika)

Liceum Zawodowe (jedna klasa III)

Liceum Techniczne (2 klasy I i jedna II)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa warsztatowa (2 klasy I, 3 klasy II i 3 klasy trzecie)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa młodocianych pracowników (5 klas I i 5 klas II).

Mamy łącznie 972 uczniów.

 

We wrześniu z inicjatywy mgr Marii Rymarskiej powołano do życia Koło Młodych Przedsiębiorców jako uzupełnienie programu EKONOMIA STOSOWANA. Członkowie Koła mają możliwość działania, sprawdzenia swojej wiedzy, nabycia umiejętności potrzebnych przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. 

 

W listopadzie z inicjatywy mgr inż. Małgorzaty Fingas rozpoczął w naszej szkole działalność Szkolny Klub Europejski "EUROWELT".14 listopada Koło Młodych Przedsiębiorców założyło firmę uczniowską GEMARK. Ma ona formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

7 maja 2001 r. odbyło się spotkanie grona nauczycielskiego z wicestarostą Zbigniewem Pogorzelskim. Grono poinformowane zostało o planach Starostwa dotyczących połączenia z dniem 1 września 2002 r. Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w jeden Zespół Szkół.

26 maja Firma Uczniowska GEMARK otrzymała dyplom uznania za udział w Finale Konkursu na Najlepszą Firmę Uczniowską "PRODUKCIK" 2001.

 

 

1 czerwca odbyło się w Starostwie spotkanie poświęcone omówieniu projektu Starostwa połączenia obu Szkół: ZSZ i CKU. Udział w nim wzięli wicestarosta Zbigniew Pogorzelski, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Bożena Janowicz, dyrektor ZSZ mgr inż. Leszek Eszer, nauczycielka ZSZ Anna Widuto, wicedyrektor CKU Anna Monist, nauczyciele CKU Stanisław Rutkowski, Andrzej Filipiuk, Marcin Nowicki. Po burzliwej dyskusji Starostwo przychyliło się do odroczenia połączenia obu placówek. 

 

Lata 2001-2002 

3 września inauguracja nowego roku szkolnego. Przedstawiono nowych nauczycieli: p. Małgorzatę Tkacz (przedmioty ekonomiczne i informatyka) zatrudnioną na część etatu, inż. Henryka Ewertowskiego (praktyczna nauka zawodu).

Utworzono klasy zbiorcze: klasę I ż zawodową, klasę I TM 5-letniego, a także dwie klasy technikum na podbudowie szkoły zawodowej: Technikum Mechaniczne i Technikum Handlowe. Kończy się epoka w edukacji – do lamusa odchodzi 8-klasowa szkoła podstawowa i czteroletnia szkoła średnia. Teraz jest 6 klas szkoły podstawowej, 3 lata gimnazjum i 4 lata technikum. Szkoły zawodowe są dwu- i trzyletnie.

W wyniku reformy nie było naboru do klas I.

Naukę w nowym roku szkolnym rozpoczęło 781 uczniów w 27 klasach.

6 października odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie uroczystość wręczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Akty wręczano nauczycielom z województwa warmińsko - mazurskiego. Akty otrzymali również nauczyciele z ZSZ w Ostródzie. Pierwszymi dyplomowanymi nauczycielkami były u nas: Alina Nowohońska (wychowanie fizyczne), Anna Grażyna Rutkiewicz (wicedyrektor), Jarosława Mroczyńska (matematyka). 

11 lutego Dyrektor Szkoły mgr inż. Leszek Eszer przekazał bardzo dobrą wiadomość. Otóż Komisja Kwalifikacyjna Kuratorium Oświaty w Olsztynie pozytywnie oceniła dorobek nauczycielek ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczycielek dyplomowanych: 

mgr Marii Rymarskiej ( dnia 30-01-2002 r.) 

mgr Bożeny Bagińskiej (dnia 11-02-2002 r.) 

27 lutego w sali gimnastycznej odbyły się I TARGI EDUKACYJNE. Targi to nowa forma promocji szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu. Szkoły otrzymały boksy, w których reprezentowały swoje "wizytówki". 

15 marca - obchodziliśmy 55-lecie istnienia Szkoły.

21 czerwca zakończenie roku szkolnego oraz pożegnanie odchodzących na emeryturę: dyrektora Leszka Eszera, Włodzimierza Rojka, Zygfryda Demskiego i Kazimierza Nowogrodzkiego.

Lata 2002-2003 

02 września o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej rozpoczęła się uroczystość inauguracji nowego roku szkolnego. Po raz pierwszy przyszli do nas absolwenci gimnazjów, którzy będą się uczyć w klasach liceum profilowanego, 4- letniego technikum mechanicznego oraz szkoły zawodowej. Nowo wybrana Pani Dyrektor - mgr Anna Grażyna Rutkiewicz - życzyła wszystkim uczniom wielu sukcesów, zachęciła do udziału w życiu szkoły, a szczególnie do pracy w kołach zainteresowań. Przywitała zebranych i przedstawiła nowe osoby z grona pedagogicznego: Małgorzatę Tkacz- nauczycielkę informatyki i przedmiotów ekonomicznych zatrudnioną na pełnym etacie i Dariusza Rybińskiego - specjalistę od przedmiotów zawodowych. Na część etatu zostali zatrudnieni: Jan Dąbrowski- odpowiedzialny za nauczanie j. angielskiego i fizyki, Anna Klonowska- wykładająca biologię, Aneta Piotrowicz- przedmioty ekonomiczne, Maciej Herda i ks. Tomasz Pocałujko- religię. Stanowisko wicedyrektora objęła mgr inż. Anna Widuto. Po oficjalnej części uroczystości , która miała miejsce w sali sportowej, odbyły się spotkania wychowawców z klasami. 

Naukę podejmuje 661 uczniów w 26 oddziałach.

W dniach 15- 16 września przebywały na biwaku integracyjnym pierwsze klasy, zgodnie z założeniami programu wychowawczego szkoły. W tym samym terminie na biwaku w Faltyjankach były klasy I TM3 i II TM3. 

18 września w ostatnią drogę odprowadziliśmy Stanisława Grabowskiego - nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Przez 14 lat szkolił młodzież. Od 1982 roku przebywał na emeryturze (po 45 latach pracy zawodowej). Był bardzo dobrym kolegą, wielkim przyjacielem młodzieży, świetnym fachowcem. Do ostatnich dni zachował radość życia i pogodę ducha. 

08 listopada - Święto Szkoły, tym razem uczniowie na wzór amerykańskiej Akademii Filmowej wręczyli swoim nauczycielom „Srebrne Staszice”. 

16 listopada w świetlicy szkolnej przeprowadzono referendum , w którym młodzież opowiedziała się za wstąpieniem do Unii Europejskiej. Zwolenników naszego członkostwa było 174, swój sprzeciw wyraziło 72 uczniów. 04.06.2003 w wyniku pracy komisji kwalifikacyjnej powołanej przez Kuratora Oświaty, grono nauczycieli dyplomowanych naszej szkoły powiększyło się o następujące osoby: wicedyrektora Mieczysława Bartczaka i Jerzego Wnuka. 

18 czerwca zakończenie roku szkolnego. Po rozdaniu świadectw z radością powitaliśmy początek wakacji, ale również ze wzruszeniem żegnaliśmy wieloletnich nauczycieli tej szkoły: pana Andrzeja Pszennego, który odchodzi na zasłużoną emeryturę, oraz panią Annę Widuto, która została dyrektorem Centrum Kształcenia Ustawicznego Ostródzie. Pani dyrektor gratulujemy, a panu Pszennemu życzymy wielu spokojnych i szczęśliwych lat na zasłużonej emeryturze. 

Lata 2003-2004 

1 września dyrektor Anna Grażyna Rutkiewicz przedstawiła nową wicedyrektor - mgr Marię Rymarską oraz nowych nauczycieli zatrudnionych na pełen etat i na część etatu: nauczycielkę dyplomowaną - Elżbietę Kujawę (religia), nauczycieli kontraktowych : Zbigniewa Kołodziejskiego (w-f), Annę Kułakowską (matematyka), Anetę Piotrowicz (przedmioty ekonomiczne), Wiesławę Dumaj (przedmioty ekonomiczne), nauczycieli stażystów : Dorotę Budziszewską-Hilińską (j. polski), Magdalenę Kotwicką (j. angielski), Krzysztofa Świątka (j. niemiecki),Ewelinę Tadejewską (j. rosyjski), Kamilę Wawrzonkowską (biologia), Edytę Dudę (biologia i w-f), Mariusza Kulińskiego (w-f), Hannę Klonowską (przedmioty ekonomiczne), Tomasza Pytlarczyka (informatyka), Cezarego Przybyszewskiego (mechanika), Zbigniewa Łojewskiego (przedmioty samochodowe). Pożegnaliśmy natomiast Edwarda Polanowskiego (odszedł do CKU), i Jacka Zapolskiego (odszedł do prywatnej firmy). 

W szkole będzie 660 uczniów w 25 klasach.

Otrzymaliśmy propozycję wejścia w projekt COMENIUS. Jesteśmy bardzo zainteresowani podjęciem współpracy ze szkołami w Niemczech i Irlandii. Osobą prowadzącą ten projekt w naszej szkole będzie nauczycielka języka niemieckiego pani Małgorzata Fingas. 

14 października Dzień Komisji Edukacji Narodowej. Dyr. Anna Rutkiewicz wręczyła akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego M. Bartczakowi, A. Czaji, M. Fingas, J. Wnukowi i A. Stano.

28.11.2003 odbyło się uroczyste otwarcie Powiatowego Inkubatora Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Wyremontowano i urządzono pracownię, opiekunem została p. Maria Rymarska.


05.03.2004 III Targi Edukacyjne. Z inicjatywy pani dyrektor Anny Rutkiewicz tegoroczne targi odbyły się w naszej szkole. Swoje propozycje przedstawiły szkoły z całego powiatu ostródzkiego- aż 12 placówek! 

28.04.2004 odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Ludwikowi Pelczarskiemu – dyrektorowi gimnazjum w Ostródzie w latach powojennych. Po odsłonięciu tablicy odbyło się spotkanie „najstarszych roczników”, które wspominały dawne czasy. 

29.04.2004 stronę internetową Szkoły uruchomił uczeń Dariusz Węglarski z klasy III Tz pod opieką pana Marka Welenca. 

01.05.2004 pierwszy dzień członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Przez trzy dni w Ostródzie odbywają się festyny, koncerty, biegi uliczne, w których uczestniczą również uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. 

25.06.2004 nareszcie wakacje!!

Lata 2004-2005

31.08.2004 odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej, podczas którego omówiono organizację, zadania i plan rozwoju szkoły- priorytety na rok szkolny 2004- 2005. 

Pani dyrektor przedstawiła nowych nauczycieli zatrudnionych od września w naszej szkole: Sławomira Kalwińskiego (historia i w-f), Marcina Krajewskiego (informatyka), ks. Marka Kotapkę (religia), Tomasza Laskowskiego (w-f), Roberta Głozaka (praktyczna nauka zawodu).

01 września uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Mamy 766 uczniów w 28 klasach.

21.10.2004 w naszej szkole odbyła się po raz pierwszy uroczystość pasowania na ucznia zawodu rzemieślniczego. Pasowania dokonał Starszy Cechu p. Tadeusz Steigert.

Listopad - młodzież zbiera pieniądze na rzecz rodzinnego domu dziecka w Grabinku. Samorząd Uczniowski zorganizował wróżby andrzejkowe. Salon prowadziły „prawdziwe” cyganki, które wróżyły z ręki i kuli, można też było kupić cukierki z wróżbami. Pieniądze zebrane podczas imprezy zostały przekazane rodzinnemu domowi dziecka. 

W marcu przystąpiliśmy do programu Comenius Sokrates. Pani Małgorzata Fingas, nauczyciel języka niemieckiego, wraz uczniami wzięła udział w projekcie „Latanie-europejska historia”. Celami projektu było m. in. podniesienie znajomości języków obcych, oraz umiejętności korzystania z technologii informacyjnych, jako że cały przebieg projektu był dokumentowany na specjalnie utworzonych stronach internetowych. 

11 kwietnia w sali gimnastycznej odbyły się IV Targi Edukacyjne. Szkoły ponadgimnazjalne przedstawiły swoją ofertę kształcenia. 

15 kwietnia zakończenie roku szkolnego dla klasy Liceum Profilowanego, pierwszej w naszej szkole, która będzie zdawała maturę w nowej formule. Testy maturalne przychodzą z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. A ustny egzamin z języka polskiego to prezentacja własna ucznia na wybrany i opracowany wcześniej temat.

W prezencie od młodszych klas m.in. obowiązujące na maturze czarne długopisy i porcelanowe słoniki z czerwoną wstążeczką na szczęście. 19 maja Anna Teodorowicz zorganizowała wycieczkę przedmiotową do Torunia. Zwiedzaliśmy Obserwatorium Astronomiczne, w Planetarium obejrzeliśmy projekcję pt. „Makrokosmos”, na koniec pospacerowaliśmy po pięknym toruńskim Starym Mieście. 

21, 22, 23 maja w ramach programu Sokrates Comenius uczniowie naszej szkoły w swoich domach gościli młodzież z Niemiec, Słowacji, Słowenii, Węgier. Nie zabrakło atrakcji, jak np. rejs statkiem Kanałem Ostródzko-Elbląskim, wystawy modeli latających, konkursu na najlepszy zdalnie sterowany model, wizyty w olsztyńskim aeroklubie i in. 

1 czerwca w szkolnym przeglądzie twórczości artystycznej szkół i placówek oświatowych nasza szkoła wystąpiła ze spektaklem „Wciąż o Ikarach głoszą”. Opiekunką koła jest Anna Chrzanowska, polonistka, a aktorzy to: Małgorzata Radomska, Dominik Kamiński, Iwona Berendt, Aneta Dąbrowska, Łukasz Drzewiecki, Paweł Karsz. Spektakl przygotowany w ramach projektu Comeniusa.

24czerwca zakończył się uroczyście rok szkolny 2004/2005. 

Pożegnaliśmy odchodzące na emeryturę panie: Barbarę Pyrek – język polski, Krystynę Żaczek – historia, Danutę Kowalewską – przedmioty zawodowe, Zofię Szmidt – księgowość.

Lata 2005-2006

1 września pani dyrektor Anna Rutkiewicz powitała uczniów i grono pedagogiczne na uroczystym rozpoczęciu roku. Poinformowała o działaniach w ramach SZKOŁY MARZEŃ – programie z funduszy unijnych.

Poznaliśmy nowozatrudnionych nauczycieli: Monikę Oprzędek – matematyka, Martę Rutkiewicz – biologia, Joannę Chylińską – angielski, księdza Marcina Sawickiego – religia, Sławomira Raczyńskiego – przedmioty elektryczne, Agatę Krajewską - język polski.

Naukę w tym roku rozpoczęło i będzie kontynuować 840 uczniów w 30 klasach.

Wrzesień 2005. Ośmioro uczniów z klas II Tu i III TH wyjechało w ramach programu Leonardo da Vinci na staż zawodowy do Wielkiej Brytanii. Staż miał miejsce w mieście Plymouth. Młodzież pracowała, uczyła się języka, zwiedzała i bawiła się, mieszkając u miejscowych rodzin. Opiekunem grupy była p. Magdalena Kotwicka.

18 października uroczystość pasowania na ucznia w zawodzie rzemieślniczym, już po raz trzeci po kilkuletniej przerwie. 

23 października do Budapesztu udała się grupa nauczycieli na spotkanie z pedagogami z Węgier w ramach współpracy szkół biorących udział w SOKRATES COMENIUS. 


6 grudnia zorganizowano w sali gimnastycznej w ramach SZKOŁY MARZEŃ środowiskowe Mikołajki. Przedszkolaki i uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej nr 4 bawili się w konkursach, brali udział w grach i zabawach. 

22 grudnia Elżbieta Kujawa, nauczyciel religii, zaprosiła szkołę do Sali sportowej na Jasełka. Aktorami były dzieci ze świetlicy środowiskowej prowadzonej w ramach SZKOŁY MARZEŃ. 

23 stycznia -17 lutego nauczyciel historii Sławomir Kalwiński w czytelni otworzył wystawę pt. „Lekcja historii – inaczej”. Zgromadzony na wystawie bogaty zbiór ciekawych dokumentów – listów, map, banknotów i monet, fotografii, prasy, odznaczeń wojskowych, obrazował dzieje naszych terenów w latach 1844- 1950. Wystawa i połączone z nią ciekawe wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem naszej młodzieży i zaproszonej z innych szkół. 

20. III. 2006 W ramach programu Comenius rozpoczynają swoją działalność warsztaty modelarskie. Przygotowujemy modele latające na międzynarodową wystawę. 

Marzec 2006 – ze środków unijnych PHARE wyposażyliśmy w nowoczesny sprzęt komputerowy salę nr 205, przeznaczoną do nauki przedmiotów mechanicznych i ekonomicznych. 

30 marca wyjazd uczniów Technikum Mechanicznego do Fabryki samochodów Osobowych na Żeraniu w Warszawie w ramach SZKOŁY MARZEŃ. 

31 marca otwarcie siłowni tylko dla kobiet z funduszy SZKOŁY MARZEŃ, pomysłodawczynią projektu jest Alina Nowohońska, nauczyciel wychowania fizycznego. 

10 marca po raz kolejny pan Zbigniew Kołodziejski zorganizował Turniej Szachowy, tym razem na szczeblu powiatowym. Środki pochodziły ze SZKOŁY MARZEŃ. 

kwiecień – nasza uczennica Olga Wypych znalazła się w gronie laureatów w KONKURSIE WIEDZY o UNII EUROPEJSKIEJ. W nagrodę pojechała na wycieczkę do Brukseli.  Odbył się VII Warmińsko-Mazurski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny. Nasza drużyna uplasowała się na I miejscu.

Maj 2006 – to gorący okres maturalny. Dwie klasy: III Technikum 3-letnia i V Technikum zbiorcza zdają „starą maturę”. Są to ostatnie egzaminy starego typu w naszej szkole. Do „nowej matury” przystąpiły klasy: IV technikum i trzy klasy liceum profilowanego. 

11 – 17 maja w ramach programu COMENIUS grupa młodzieży z p. Fingas, p. Krajewskim, p. Rybińskim i p. Świątkiem wyjechała na spotkanie do Niemiec i Belgii. Nawiązano nowe przyjaźnie, zwiedzano, przywieziono wiele nowych wrażeń. 

1 czerwca SZKOŁA MARZEŃ – Dzień Dziecka dla dzieci ze środowiska. Kilka godzin zabawy: konkursów sportowych, zręcznościowych i wokalnych.  

6 czerwca wycieczka do Poznania do zakładów H. Cegielskiego. Jest to wycieczka edukacyjna w ramach SZKOŁY MARZEŃ.

9 czerwca SZKOŁA MARZEŃ – wycieczka dzieci ze świetlicy środowiskowej do Olsztyna. W planie film w Multikinie i w Pizza Hut. 

10 czerwca spływ kajakowy, ognisko i zabawa na świeżym powietrzu dla dzieci niepełnosprawnych. Pomagali nasi wolontariusze, zorganizował pan Marek Welenc w ramach SZKOŁY MARZEŃ. 

23 czerwca uroczyste zakończenie roku szkolnego 2005/2006. Kontynuacja programu Comenius i Leonardo da Vinci., za nami wytężony rok pracy w SZKOLE MARZEŃ. Z tego programu szkoła zakupiła nowoczesny sprzęt nagłaśniający, kamerę cyfrową, aparat cyfrowy, książki do biblioteki, zrealizowano wiele przedsięwzięć naukowych, sportowych i kulturalnych dla szkoły i dla środowiska, w którym ta szkoła pracuje. Był to rok pełen wrażeń i wytężonej pracy, owocny w sukcesy, a z porażek wyciągniemy wnioski na przyszłość. 

Lata 2006-2007

4 września 2006 zaczynamy nowy rok szkolny. Ministrem Edukacji Narodowej został Roman Giertych.

Pożegnaliśmy panią Krystynę Zagórną -Pietrow (matematyka) i pana Olgierda Wojciechowskiego(świetlica), którzy zdecydowali się na wcześniejszą emeryturę, oraz Edytę Dudę (biologia), która postanowiła wyjechać za granicę.

Naukę rozpoczyna 744 uczniów w 29 klasach.

Pracę podjęła Joanna Nowakowska(biologia).

Do pracy w świetlicy przeszła z biblioteki szkolnej pani Katarzyna Kulaszewicz. 

Nie odbył się nabór do klasy 3-letniego technikum na podbudowie ZSZ (sutek kolejnej reformy edukacyjnej).

Po raz ostatni odbył się nabór do klas liceum profilowanego, w związku z likwidacją przez ministerstwo tego typu szkół.

25 września 2006 zakończenie programu SZKOŁA MARZEŃ.

13-15. X. 2006 grupa nauczycieli i pracowników szkoły wyjechała na wycieczkę do Wilna. 

6 grudnia nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali integracyjne MIKOŁAJKI dla dzieci niepełnosprawnych i okolicznych szkół i przedszkoli. 

1 – 16 marca 2007 – wystawa zorganizowana w czytelni szkolnej przez p. Sławomira Kalwińskiego, nauczyciela historii i wos, pt. „Pieniądze z różnych stron świata”.

20 kwietnia odbył się IV Powiatowy Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo. Swoje prace wystawiały wszystkie szkoły średnie Powiatu Ostródzkiego. Ekspozycje jak zwykle były bardzo pomysłowe, a produkty różnorodne. Wygrał AMIKUS, firma ze „Staszica”! 

W dniach 20 – 24 kwietnia czworo uczniów: Paulina Longosz, Iwona Berendt, Piotr Aniśko i Mariusz Gardecki z opiekunami – M. Fingas i C. Przybyszewskim pojechało na Maltę w ramach programu SOCRATES – COMENIUS. 

19 maja uroczyście obchodziliśmy JUBILEUSZ 60-LECIA SZKOŁY.  

22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2006/2007. Pożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę dotychczasową Panią Dyrektor Annę Grażynę Rutkiewicz, a wraz z nią odeszli również po przepracowaniu kilkudziesięciu lat: Barbara Strzałka (chemia), Anna Czaja (j. rosyjski), Krystyna Żaczek (historia- pracowała już jako emerytka kilka godzin), Bożena Bagińska (j. polski), Mieczysław Bartczak(rys. techniczny i wieloletni zastępca kilku dyrektorów, legenda szkoły) oraz Mirosław Chmielewski(przedmioty zawodowe). 

Lata 2007-2008

3 września – rozpoczęcie roku szkolnego 2007/2008. Funkcję dyrektora zaczyna pełnić pani Maria Rymarska, jej zastępcami zostali mianowani pan Maciej Księżpolski oraz pani Anna Teodorowicz. Kierownikiem szkolenia praktycznego został pan Piotr Kaszczyński.

Naukę rozpoczyna 675 uczniów w 25 klasach.

15 listopada – wycieczka do Elbląga do starego ZAMECHU uczniów z technikum mechanicznego. Opiekunowie i organizatorzy wyjazdu: p. Dariusz Rybiński i Stanisław Boiłek.

23 – 24 listopada - „Jak radzić sobie ze stresem”: wyjazd na biwak do Źrebaczówki k/Liwy. Za fantastyczne atrakcje w postaci jazdy konnej, ogniska, dyskoteki w świetle kominka pomogliśmy właścicielom w naprawie sprzętu i jesiennych porządkach w gospodarstwie.

12 grudnia – wycieczka edukacyjna naszej młodzieży (45 osób ze wszystkich klas) do Warszawy i zwiedzanie Sejmu.

27.II.2008 – w związku z ROKIEM WYSPIAŃSKIEGO nasz zespół teatralny KIESZEŃ pod opieką p. Anny Chrzanowskiej przedstawił w świetlicy szkolnej premierowe przedstawienie, czyli etiudę teatralną, zainspirowaną „Weselem” tegoż autora. Spektakl, bardzo nowoczesny w wyrazie, bardzo podobał się licznej publiczności. Aktorzy: Daniel Jakończyk, Grzegorz Krajewski, Dawid Fryca, Rafał Rosiewicz, Artur Klonowski, Maciej Graczyk, Paweł Wiśniewski, Kamila Koczkodon.

10 marca powiat zakupił program do elektronicznej rekrutacji. Kto chce, nie wychodząc z domu może zapisać się do szkoły ponadgimnazjalnej przez Internet!

11 marca – rozpoczyna się budowa boiska do siatkówki plażowej za salą sportową.

Marzec – samorząd szkolny organizuje i otwiera szkolny radiowęzeł. Własnymi siłami zostało wyremontowane pomieszczenie na 2 piętrze (obok księgowości), wstawiony zakupiony przez Powiat profesjonalny sprzęt, na korytarzach i w klasach zawisły głośniki.

28 marca – TARGI EDUKACYJNE Powiatu Ostródzkiego. W targach wzięły udział wszystkie szkoły ponadgimnazjalnej powiatu, które przygotowały stoiska ze swoją ofertą. Zapoznano również młodych ludzi z możliwością zapisania się do szkoły przez Internet.

12 marca – uroczyste otwarcie boiska do siatkówki plażowej na terenie szkoły, zakończone meczem towarzyskim z udziałem uczniów, nauczycieli i Starosty W. Brodiuka.

20 czerwca – zakończenie roku szkolnego 2007/2008. Średnią 4 i więcej uzyskało 31 osób. Medale za wzorową frekwencję odebrało 6 osób.

Odeszły ze szkoły do pracy w innych placówkach Aneta Piotrowicz i Joanna Chylińska.