Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie 

Data publikacji nowej wersji strony internetowej: 01.11.2019 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.03.2021 r.

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie elementy strony są dostępne z poziomu klawiatury,
  • na stronie występują pułapki klawiaturowe,
  • strona nie posiada mapy,
  • nawigacja po menu nie jest dostępna z poziomu klawiatury,
  • przy linkach materiałów do pobrania brakuje informacji o formacie, wielkości, języku.

 Oświadczenie sporządzono dnia: 17.03.2021r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Laniecki, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 6465278. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Dostępność architektoniczna:

  Do budynku szkoły można wejść przez ogólnodostępne Główne Wejście od strony ul.Wyszyńskiego, w godzinach pracy szkoły lub przez wejście dla pracowników szkoły z tyłu budynku od strony parkingu, od ulicy Pieniężnego. Sekretariat, Gabinet Dyrektora Szkoły, Gabinet Wicedyrektora Szkoły oraz pokój nauczycielski znajdują się na I piętrze szkoły.  Pomieszczenia administracji znajdują się na parterze oraz II piętrze.

W przypadku potrzeby załatwienia sprawy prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny pod numerem: 89 646 52 78 celem zapewnienia odpowiednich warunków spotkania.

  • Do wyżej wskazanych pomieszczeń prowadzą schody. W budynku nie ma windy.
  • Na terenie szkoły od ulicy Pieniężnego znajduje się parking dla samochodów osobowych, na którym niema wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
  • Do szkoły i jej pomieszczeń może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Attachments:
Download this file (Raport-zD.pdf)Raport-zD.pdf104 kB