Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

PYTANIA ÓSMOKLASISTÓW:

 

 • Kształcenie w klasie wielozawodowej .

Warunkiem rozpoczęcia nauki w tej klasie jest zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z wybranym zakładem pracy, posiadającym w swoich kadrach osobę z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym.

Klasa wielozawodowa to oddział branżowej szkoły I stopnia, w którym uczeń – pracownik młodociany  kierowany jest na dokształcanie teoretyczne w zawodzie do ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, w każdym roku nauki na okres 4 tygodni w wymiarze 34 godzin tygodniowo (przedmioty ogólnokształcące prowadzone są w szkole).

 

 • Ile „kasy” dostają uczniowie za praktyki?

Młodocianemu w okresie nauki przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS, np.( kwota zmienna):

Okres

1.12.2020 r. - 28.02.2021 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

258,45 zł

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

310,14 zł

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

361,83 zł

 

 • Ile dni praktyki jest u pracodawcy w 1,2 i 3 klasie BS1?

W klasach branżowych szkół I stopnia z kształceniem teoretycznym zawodowym prowadzonym w szkole w klasie I i II – 2 dni ,  klasa III 3dni.

W klasach branżowych szkół I stopnia z kształceniem teoretycznym zawodowym prowadzonym w formie turnusów dokształcania teoretycznego pracownika młodocianego
 (4 tygodnie poza szkołą),  w klasie I – 2 dni oraz klasy II i III - 3dni.

 

 • Pytania dotyczące egzaminu zawodowego w technikum i tego, że ich wynik to wynik z matury rozszerzonej.

Od roku szkolnego 2023/2024 dla absolwentów pięcioletniego technikum oraz absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej znosi się obowiązek  przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego, pod warunkiem legitymowania się
dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

 

 • Kiedy odbywają się praktyki w Technikum, czy są płatne?

W klasach technikalnych zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe (odbywane w ilości 280 godzin w zakładach pracy,  po cztery tygodnie w klasie 3 oraz 4), są niepłatne.

W przypadku realizacji w szkole projektów unijnych  obejmujących wsparciem uczniów określonych kierunków, staże zawodowe są płatne w wysokości około 2 tys.zł na rękę za 160 godzin pracy.

 • Ile jest przedmiotów zawodowych w Technikum w klasie 1?

Liczba przedmiotów zawodowych jest zróżnicowana w zależności od kierunku kształcenia i waha się w granicach 5 do 7 przedmiotów w klasie pierwszej.

 

 • Ile procent trzeba mieć z egzaminów zawodowych pisemnych i praktycznych, żeby je zdać?

W przypadku egzaminu zawodowego pisemnego próg zdawalności wynosi 50%, dla egzaminów praktycznych 75%.

 

 • Czy można nie podchodzić do egzaminów zawodowych i skończyć Technikum oraz pisać maturę?

Od roku szkolnego 2019/2020 uczniowie I klas technikum oraz branżowej szkoły I stopnia zarówno po szkole podstawowej, jak i po gimnazjum mają obowiązek zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje bowiem nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru. Uczeń kończy szkołę ponadpodstawową, jeżeli w przypadku technikum - przystąpił do egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

 

 • W jaki sposób przystąpić do rekrutacji do szkoły.

Rekrutacja na rok szkolny 2021/22 odbywa się wyłącznie w sposób elektroniczny.

Na stronie internetowej szkoły pod adresem http://www.staszic.ostroda.pl/, znajdziecie zakładkę REKRUTACJA 2021/22 ->NABÓR ELEKTRONICZNY, po kliknięciu zostaniesz przekierowany na stronę systemu rekrutacyjnego w celu założenia konta.

 

 • Jakie przedmioty realizowane są w rozszerzeniu na poszczególnych kierunkach w Technikum?

Typ szkoły

Miejsce odbywania zajęć praktycznych

Proponowane rozszerzenia w technikum

Technik mechanik (montaż
 i obsługa maszyn i urządzeń)

PATRONAT WAGON SERVICE OSTRÓDA

Pracownie Ćwiczeń Praktycznych
(Warsztaty szkolne)

Język obcy nowożytny/

Fizyka (wybór)

Matematyka

Technik mechanik (programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych komputerowo)

NOWOŚĆ!

Pracownie Ćwiczeń Praktycznych
(Warsztaty szkolne)

Język obcy nowożytny/

Fizyka (wybór)

Matematyka

Technik spawalnictwa

NOWOŚĆ!

Pracownie Ćwiczeń Praktycznych
(Warsztaty szkolne)

Język obcy nowożytny/

Fizyka (wybór)

Matematyka

Technik logistyk

SPECJALNOŚĆ WOJSKOWA!

Pracownie Ćwiczeń Praktycznych
(Warsztaty szkolne)

Geografia/Fizyka (wybór)

Matematyka

Technik usług fryzjerskich

 

Pracownie Ćwiczeń Praktycznych
(Warsztaty szkolne)

Geografia

Język obcy nowożytny

Technik reklamy

 

Pracownie Ćwiczeń Praktycznych
(Warsztaty szkolne)

Geografia

Język obcy nowożytny

 

 • Jaka jest zdawalność egzaminów zawodowych i maturalnych? - to pytanie od rodziców.

Zdawalność egzaminów zawodowych jest zróżnicowana w zależności od kierunku kształcenia. W przypadku klas branżowych szkół I stopnia, w latach 2017-2020; mechanik pojazdów samochodowych  100%, kucharz 87%, sprzedawca 77,8% oddziały wielozawodowe 100%, w oddziałach technikum; technik reklamy 91%, technik logistyk 65%, technik mechanik 100%.

Zdawalność matur w latach 2018 – 60,7%, 2019 – 57%, 2020 – 65% i utrzymuje się na poziomie krajowym dla klas technikalnych.